28 de ani de traditie

Iasi, Bd. Nicolae Iorga 12 ETelefon 0751100047

Inmatriculare, inregistrare, radiere :

ÎNMATRICULAREA AUTOVEHICULELOR SI REMORCILOR

Vehiculele fabricate în tara sau, dupa caz, importate, care, prin constructie, pot circula cu o viteza mai mare de 6 km/h, trebuie sa fie omologate pentru a circula pe drumurile publice.

Se înmatriculeaza numai autovehiculele si remorcile omologate, potrivit legii, de catre Regia Autonoma “Registrul Auto Român”.
Omologarea pentru circulatie atesta ca autovehiculul, remorca sau tramvaiul corespunde normelor tehnice de securitate a traficului si de protectie a mediului înconjurator, prevazute de lege, precum si destinatiei acestora.

În urma omologarii pentru circulatie a autovehiculului sau remorcii, detinatorului i se elibereaza cartea de identitate a vehiculului.

Autovehiculele si remorcile pot fi certificate din punct de vedere al autenticitatii de catre Regia Autonoma “Registrul Auto Român”, care elibereaza în acest sens certificate de autenticitate.

Certificarea autenticitatii unui vehicul atesta ca acesta nu prezinta modificari ale elementelor de identificare atribuite de constructor si ca documentele vehiculului eliberate de autoritatile straine sunt autentice. Optional, certificarea pentru autenticitate poate atesta si faptul ca vehiculul nu este reclamat ca fiind furat în tara sau strainatate, la data solicitarii, potrivit bazelor de date la care Regia Autonoma „Registrul Auto Român” are acces.

Autovehiculul sau remorca ce nu pot fi identificate datorita lipsei, alterarii sau distrugerii elementelor de identificare poansonate sau stantate de constructor ori autovehiculul sau remorca asamblate din piese ce nu pot fi identificate sau cele pentru care nu se poate stabili identitatea unuia sau mai multor detinatori ori proprietari succesivi, nu pot fi omologate în vederea admiterii în circulatia pe drumurile publice. Se excepteaza autovehiculul si remorca pentru care politia poate stabili provenienta legala a acestuia.

Autovehiculele si remorcile reclamate ca fiind furate în România sau în strainatate si date în urmarire de Inspectoratul General al Politiei Romane, nu se înmatriculeaza. Fac exceptie autovehiculele si remorcile pentru care organul de urmarire penala a emis o dispozitie prin care se permite înmatricularea pâna la finalizarea cercetarilor, caz în care în certificatul de înmatriculare si în cartea de identitate a vehiculului se înscrie mentiunea „Autovehicul declarat furat din (tara) la data de .... . ”. Circulatia acestor vehicule este permisa doar pe teritoriul României.

Autoritatea competenta pentru înmatricularea si radierea autovehiculelor si remorcilor este Directia Generala de Evidenta Informatizata a Persoanei din Ministerul de Interne, prin structurile teritoriale de specialitate.

Autovehiculul si remorca se înmatriculeaza, permanent, temporar sau pentru probe, la autoritatea competenta în raza careia proprietarul îsi are domiciliul sau sediul, pentru persoanele române, ori resedinta sau domiciliul în cazul cetatenilor straini.
Persoana care detine autovehicule sau remorci înmatriculate în alte state si are sau îsi stabileste domiciliul ori resedinta în România este obligata sa le înmatriculeze, în termen de 90 de zile de la data intrarii în tara a acestora sau de la data stabilirii domiciliului ori resedintei proprietarului în România.

Orice vehicul înmatriculat în strainatate care nu este în proprietatea unei persoane cu domiciliul, resedinta sau sediul în România, dar se afla în folosinta cu orice titlu a unei astfel de persoane, poate circula în România o singura perioada de maxim 120 de zile de la intrarea în tara.

Înmatricularea autovehiculului si a remorcii se face pe baza urmatoarelor documente:

a) cererea solicitantului, care cuprinde si declaratia acestuia, pe proprie raspundere, cu privire la modul de intrare în proprietatea sa a vehiculului;
b) fisa de înmatriculare semnata, dupa caz, de actualul si de fostul proprietar, cu vizele care atesta plata taxei pentru mijloacele mecanice de transport;
c) cartea de identitate a vehiculului, prevazuta cu elementele de secretizare aplicate de Regia Autonoma “Registrul Auto Roman”, original si copie;
d) actul de proprietate al autovehiculului sau remorcii, original si copie;
e) actul de identitate al solicitantului, original si copie;
f) dovada de efectuare a inspectiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate, cu exceptia autovehiculelor noi, la prima înmatriculare;
g) copia documentului de asigurare pentru cazuri de raspundere civila ca urmare a pagubelor produse prin accidente de autovehicule pe teritoriul României;
h) dovada de efectuare a formalitatilor vamale de import definitiv (pentru înmatricularea permanenta) sau temporar (pentru înmatricularea temporara), în cazul autovehiculelor si al remorcilor dobândite din strainatate ;
i) dovada de plata a taxei de înmatriculare;
j) dovada de plata a contravalorii certificatului de înmatriculare ;
k) dovada de plata a contravalorii placutelor cu numere de înmatriculare;
l) dovada de identificare a vehiculului, eliberata de Regia Autonoma “Registrul Auto Român” cu exceptia vehicululelor aflate la prima înmatriculare sau certificatul de autenticitate al vehiculului, dupa caz.

Documentele originale prevazute la lit.d) si e) se restituie pe loc, dupa confruntarea cu copiile acestora.

În cazul autovehiculului si remorcii de provenienta straina care nu este comercializat(a) de agenti economici autorizati si care se înmatriculeaza pentru prima data în România se solicita, pe lânga documentele prevazute mai sus documentele de înmatriculare eliberate de autoritatile straine, în original. În cazul existentei unor indicii cu privire la falsificarea sau contrafacerea acestor acte, se vor efectua verificari prin structurile specializate ale politiei, timp în care solicitantului i se pot atribui succesiv mai multe autorizatii de circulatie provizorie.

Persoana juridica care solicita înmatricularea, trebuie sa depuna, pe lânga documentele prevazute la alin.(1), si acte care sa ateste dobândirea personalitatii juridice, denumirea, sediul si reprezentantul legal.

Se înmatriculeaza temporar autovehiculele si remorcile care:


a) urmeaza sa fie scoase definitiv din România;
b) sunt importate în regim temporar, potrivit legii;
c) sunt de provenienta straina, comercializate în România în sistem leasing.

Pentru cazurile prevazute la lit.a), înmatricularea temporara se efectueaza pentru o perioada ce nu poate depasi termenul de valabilitate al asigurarii internationale (cartea verde), iar pentru cazurile prevazute la lit.b), perioada de înmatriculare temporara nu poate depasi sfârsitul anului în curs, daca solicitarea a fost facuta în primele 9 luni ale anului respectiv, ori sfârsitul anului urmator, daca solicitarea a fost facuta în ultimele 3 luni ale anului în curs.

Pentru autovehiculele si remorcile care se introduc în România printr-o operatiune de leasing extern sau pentru cele prevazute la lit.c), durata de înmatriculare temporara se atribuie pâna la expirarea contractului de leasing, fara a depasi termenul limita stabilit pentru importul temporar.

La data înmatricularii sau înregistrarii unui vehicul, autoritatea competenta elibereaza un certificat deînmatriculare ori de înregistrare, dupa caz, precum si placute cu numere de înmatriculare sau înregistrare.

În cazul schimbarii oricaror date referitoare la proprietar ori la vehicul, înscrise în certificatul de înmatriculare, titularul acestuia este obligat sa solicite autoritatii emitente eliberarea unui nou astfel de document, în termen de cel mult 30 zile de la data la care a survenit aceasta modificare.

Autoritatea competenta autorizeaza provizoriu circulatia autovehiculelor si a remorcilor neînmatriculate, pentru o perioada de cel mult 30 de zile, în vederea efectuarii formalitatilor premergatoare înmatricularii. În cazuri bine întemeiate, se pot atribui succesiv mai multe astfel de autorizatii pentru acelasi vehicul.

Autorizatia provizorie de circulatie da dreptul titularului acesteia de a circula numai pe teritoriul României.

Autoritatea competenta înmatriculeaza pentru probe autovehicule si remorci:

a) care efectueaza probe în vederea omologarii, precum si a autosasiurilor care efectueaza deplasari de la unitatile constructoare la cele care le caroseaza, la solicitarea persoanelor juridice care au ca obiect de activitate fabricarea, asamblarea, carosarea sau încercarea autovehiculelor sau a remorcilor;

b) care se comercializeaza, în vederea probelor solicitate de clienti, la cererea persoanelor juridice care detin spatiu special amenajat pentru expunerea vehiculelor si au un volum mediu de vânzari de cel putin 5 autovehicule sau remorci într-un interval de o luna.

Certificatele de înmatriculare pentru probe sunt valabile cel mult un an de la data eliberarii.


Autovehiculele care participa la concursuri automobilistice pe teritoriul României pot fi autorizate provizoriu pentru circulatie, pe o perioada de cel mult 30 de zile si numai pe traseele mentionate în autorizatie.

Se interzice circulatia pe drum a autovehiculelor sau remorcilor daca :
a) termenul prevazut pentru înmatricularea provizorie, pentru probe sau temporara a expirat ;
b) dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare, retinut, potrivit legii, este fara drept de circulatie sau cu durata dreptului de circulatie expirata.

ÎNREGISTRAREA VEHICULELOR

Tramvaiele, troleibuzele, masinile autopropulsate pentru lucrari, masinile agricole sau forestiere, vehiculele cu tractiune animala, precum si cele pentru care nu exista obligatia înmatricularii se înregistreaza la consiliile locale, potrivit reglementarilor emise de acestea. Odata cu înregistrarea acestor vehicule se emite certificatul si se atribuie un numar de înregistrare, compus din denumirea localitatii sau abrevierea denumirii localitatii si un numar de ordine.

Numerele de înmatriculare sau de înregistrare, cele provizorii si de proba

La înmatriculare, fiecarui autovehicul sau remorci, i se atribuie un numar de înmatriculare, compus din indicativul judetului sau al municipiului Bucuresti, numarul de ordine si o combinatie de trei litere.

În cazul numarului de înmatriculare temporara, la indicativul judetului sau al municipiului Bucuresti si numarul de ordine se adauga luna si anul în care expira valabilitatea înmatricularii.

La autorizarea provizorie a circulatiei autovehiculului sau remorcii se atribuie un numar compus din indicativul judetului sau a municipiului Bucuresti si numarul de ordine.

La înmatricularea pentru probe a autovehiculului sau a remorcii se atribuie un numar compus din indicativul judetului sau a municipiului Bucuresti, numarul de ordine si înscrisul “PROBE”.

La data înmatricularii, înregistrarii sau autorizarii pentru circulatie, se elibereaza si placutele cu numarul atribuit.

Numarul de înmatriculare, cel provizoriu si de probe se aplica pe placute metalice, având fondul alb reflectorizant si înscrisul cu litere majuscule si cifre arabe, în relief.

Placutele se fixeaza la partea din fata si din spate a autovehiculului, iar la motocicleta, motoreta si remorca, numai la partea din spate, în locurile special destinate.

Pe placuta din spate se aplica ecusonul care atesta efectuarea inspectiei tehnice periodice.

RADIEREA DIN CIRCULATIE A VEHICULELOR

Proprietarii de vehicule înmatriculate sau înregistrate sunt obligati sa solicite radierea din evidenta a acestora, în termen de 30 de zile, în urmatoarele cazuri:

a) la trecerea vehiculului în proprietatea altei persoane;
b) la schimbarea domiciliului sau sediului în raza de competenta a altei unitati administrativ-teritoriale decât aceea unde vehiculul este înmatriculat sau înregistrat;
c) la scoaterea definitiva din România a autovehiculului sau remorcii;
d) când vehiculul a devenit impropriu din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumul public si daca face dovada ca acesta este dezmembrat de un agent economic autorizat potrivit legii.

În cazul furtului, radierea din circulatie se efectueaza dupa 90 zile de la data înregistrarii plângerii, la solicitarea proprietarului.

Vehiculul indisponibilizat, prin instituirea unui sechestru asigurator, se radiaza în baza ordonantei motivate a procurorului sau a încheierii instantei de judecata.

Proprietarul vehiculului poate solicita radierea acestuia, daca nu mai doreste sa-l pastreze în circulatie, cu conditia depozitarii lui în alte spatii decât cele apartinând domeniului public.

Se radiaza, din oficiu, vehiculul abandonat ori fara stapân, în conditiile prevazute de lege, precum si vehiculul care a apartinut unei persoane juridice desfiintata si pentru care nu s-a achitat impozitul asupra mijloacelor mecanice de transport pe o perioada mai mare de 3 ani.

Radierea se comunica, în termen de 30 zile, de catre autoritatea care a efectuat-o, administratiei financiare competente, potrivit legii.

Radierea se face pe baza depunerii certificatului si placutelor cu numere de înmatriculare, a cartii de identitate a autovehiculului, a fisei de înmatriculare cu viza administratiei financiare competente, precum si a documentelor care atesta faptul ca a intervenit una dintre situatiile prevazute mai sus.

 

Intretinere

ce este important ?

cand detineti o masina trebuie sa va asumati si mentinerea acesteia in stare excelenta de functionare.

Astfel trebuie sa verificati periodic :

 

Garantia

Termene legale

Conform legilor in vigoare , garantia acordata de noi este de 3 luni pentru manopera si 18 luni pentru piese si accesorii.